Pædagogisk målsætning

Oure Friskole tilbyder et sammenhængende grundskoleforløb fra miniklasse til 9. klasse.

Når forældre vælger at tilmelde deres børn til Oure Friskole kan de forvente, at skolen sammensætter et alsidigt grundskoleforløb, hvor eleverne ved afslutningen efter 9. klasse har nået et fagligt standpunkt, som kan sidestilles med det niveau, der almindeligvis kan opnås i folkeskolen.

Det overordnede mål for hele skolens pædagogiske linie er, at eleverne gennem undervisningen og de arbejdsformer og samværsformer der benyttes i hverdagen, opnår stor almenviden, udvikler evne til initiativ og handling og mod til at være sig selv.

Ligeledes vægtes evnen til at indgå i et fællesskab meget højt.

For at kunne tilgodese en elevgruppe med forskellige forudsætninger og evner fordeles undervisningen i grundskolen ligeværdigt mellem de 3 områder – det humanistiske, det naturfaglige og det kreative/praktiske.

Eleverne bør opnå et bredt erfaringsgrundlag, således at de kan vælge uddannelse indenfor det område, hvor deres evner og interesser ligger.