Skolen

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole - oprettet i 1884. En levende skole med tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 20 elever.

Skolens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at skolen må have et gennemsnit på 20 elever pr klasse, da der lægges stor vægt på fællesskabet og det nære forhold mellem skole og hjem.

Skolen tilbyder et skoleforløb fra 0.kl. (mini) til og med 9.kl. hvor der er mulighed for at gå til Folkeskolens Afgangsprøve.

Af såvel pædagogiske som praktiske grunde er undervisningen ikke udelukkende klassedelt. Samlæsning af flere årgange (aldersintegreret undervisning) er der mange års tradition for på Oure Friskole. Dette giver stor mulighed for at tilpasse undervisningen til det enkelte barns faglige niveau. Det styrker også de sociale relationer på tværs af årgangene, så det sociale spillerum er stort, selvom den enkelte årgang ikke har så mange elever.

Vi mener at der er så store værdier i de samlæste klasser at vi i det daglige tilstræber flere forløb med børnene, hvor klasserne arbejder sammen i forskellige sammenhænge.

Oure Friskole tilbyder et sammenhængende grundskoleforløb fra miniklasse til 9. klasse.

Når forældre vælger at tilmelde deres børn til Oure Friskole kan de forvente, at skolen sammensætter et alsidigt grundskoleforløb, hvor eleverne ved afslutningen efter 9. klasse har nået et fagligt standpunkt, som kan sidestilles med det niveau, der almindeligvis kan opnås i folkeskolen.

Det overordnede mål for hele skolens pædagogiske linie er, at eleverne gennem undervisningen og de arbejdsformer og samværsformer der benyttes i hverdagen, opnår stor almenviden, udvikler evne til initiativ og handling og mod til at være sig selv.

Ligeledes vægtes evnen til at indgå i et fællesskab meget højt.

For at kunne tilgodese en elevgruppe med forskellige forudsætninger og evner fordeles undervisningen i grundskolen ligeværdigt mellem de 3 områder - det humanistiske, det naturfaglige og det kreative/praktiske.

Eleverne bør opnå et bredt erfaringsgrundlag, således at de kan vælge uddannelse indenfor det område, hvor deres evner og interesser ligger.

Skolen bygger på det Grundtvig/Koldske skolesyn.

Skolen henvender sig til hjem, der mener at skolen bør være andet og mere end det sted, hvor man lærer at læse, regne og skrive.

Bag friskolens arbejde ligger dyb respekt for det enkelte menneskes værd og frihed. Denne respekt for børnenes frihed og særegenhed indenfor fællesskabets rammer, sammen med skolens begrænsede elevtal og beskyttede miljø skaber rammerne for Oure Friskole.

Når man melder sit barn ind i skolen bliver man en del af et forpligtende fællesskab. Dette fællesskab mellem forældre, lærere og leder danner ramme for børnenes undervisning og udvikling.

En afgørende betingelse for at fællesskabet kan virkeliggøres er, at forældrene og medarbejdere er villige til at engagere sig i skolens liv. Det er vigtigt at børnene ved, at deres forældre har sagt JA til skolen. Det nære og tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem er det fundament, som hele skolearbejdet hviler på.

Det vi vil er en børneskole, som udvikler børnenes evner i en bred forstand (de boglige, de kropslige og de musiske), som gennem den frie, mundtlige fortælling nærer deres fantasi og forestillingsevne, som gennem eventyr, sagn, myter, bibelhistorie, historie, litteratur, og poesi udvikler en vis historisk bevidsthed, menneskelig ansvarlighed og anstændighed, respekt for sig selv og andre.

Det vi vil er en skole, som afspejler livets mangfoldighed, giver nysgerrighed, bruger tid til samtale og forklaring og forsøger at skabe sammenhæng mellem vidensområder snarere end isolerede færdigheder og formelle rutiner.

Det vi vil er en skole, hvor det drejer sig mere om at blive glad for at læse - end det at lære det i en vældig fart.

Det drejer sig mere om at kende til talstørrelser og deres sammenhæng med virkeligheden - end at kunne tabellerne udenad.

Det drejer sig om, at finde glæde ved at udtrykke sig skriftligt - for at udvikle evnen til at gøre det.

Det drejer sig lige så meget om fantasi og oplevelse, guder og helte, godt og ondt, som om tekster og årstal.

Det er skolens mål at give vores elever en faglig og en menneskelig ballast så de er bedst muligt rustet til at deltage aktivt i de udfordringer, som de møder fremover.

Lokale busruter til dækning af skolebusdriften til Oure Friskole.

Rute 221: Gudme - Oure - Albjerg - Brudager - Gudbjerg - Gudme (Detaljeret rutekort).

Rute 223: Lundeborg - Hesselager - Gudme - Oure (Detaljeret rutekort).

Rute 226: Vejstrup - Lundeborg - Oure - Øster Åby - Skårup (Detaljeret rutekort).

For at få buskort skal man hente ansøgningsskema på skolens kontor, hvor man også kan høre nærmere om betingelserne.

Vores økonomi er baseret på to indtægskilder statstilskuddet og forældrebetalingen.

Statstilskuddet der gives pr. barn, der er indksrevet på skolen pr. 5. september og som giver det der svarer til 71% af gennemsnintsprisen for en folkeskoleelev, baseret på tal der er to år gamle.

Den anden indtægskilde, og det er et lovkrav at den skal være til stede, er forældrebetalingen.

Som de fleste andre skoler i Danmark, så skal man være naturligt opmærksom på forbruget, og som udgangspunkt skal der minimum være 15 elever til at udløse et årsværk (fuldtidsaansat lærer). Skal vi have det lidt sjovere - rent økonomisk - skal der naturligvis være flere elever pr. årsværk - dette arbejder vi hele tiden på.

Det er dermed op til skolens ledelse, i samarbejde med bestyrelsen, at prioritere, hvordan vi skal bruge pengene.

Som andre steder så fylder især lønudgifterne og driftsomkostninger på bygninger rigtig meget i økonomien. Desuden er vi ikke momsfritaget, som folkeskolen er, så vi skal være ekstra opmærksomme når vi skal ud at bruge penge.