Læreplan 3-5 år

Mål for barnets alsidige personlige udvikling:
- At barnet udvikler kendskab til sin egen fortælling/historie og skaber sit sted gennem udvikling af identitet, selvopfattelse og selvtillid.
- At det enkelte barn skal opleve sig selv som værende betydningsfuldt, holdt af og værdsat.

Pædagogiske tiltag:
- Vi møder barnet i børnehøjde og er anerkendende i vores guidning og kommunikation med barnet.
- Vi lader barnet prøve selv og gøre sine erfaringer.
- Vi støtter barnet i nye udfordringer inden for barnets nærmeste udviklingszone.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin alsidige personlige udvikling: Samling, hvor barnet er med til af fortælle, vælge sange m.m., Gymnastiksalen, hvor barnet udfordres, kreative aktiviteter, selvhjulpenthed, selvstændige beslutninger/medbestemmelse og med ansvar m.m.

Mål for barnets sociale udvikling:
- At danne sociale fællesskaber imellem børnehave og skolen så barnet er sig selv som en del af et større fællesskab med venskaber på tværs af alder.
- At barnet kan udtrykke empati, ansvar og respekt for andre.

Pædagogiske tiltag:
- At vi deltager i emneuger, arrangementer og fredags morgensang på skolen.
- At vi i barnets relationer støtter og guider i samspillet med andre.
- At vi italesætter og anerkender barnets handlinger i sociale relationer.
- At barnet lærer at samarbejde med andre og deltage i små og større grupper og samtidig inddrager og opmuntres til at være aktivt deltagende i fællesskabet.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin udvikling af sociale kompetence: Vi deltager i det omfang det giver mening i skolens emneuger og arrangementer, fast morgensang fredag morgen på skolen kl 8.15, støtter barnet i konfliktløsning ved at opfordre til at sætte ord på følelser og hensigter, støtter barnet i at vente på tur og lytte til hinanden m.m.

Mål for barnets sproglige kompetence:
- At barnet udvikler nysgerrighed og interesse for sproget.
- At barnet udvikler sproget som et redskab i sociale kontekser, samt at barnet har mulighed for at udtrykke egne tanker, følelser og medbestemmelse.

Pædagogiske tiltag:
- Vi er som voksne opmærksomme på vores verbale og nonverbale sprog i dialogen sammen med børnene, samt sætter ord på barnets hensigter, oplevelser og følelser i dialogen.
- Vi er tydlige i vores forventning til en god sprogkultur og har for øje, at alle har mulighed for at komme til orde.
- Vi sætter fokus på sproget i forskellige temaer.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin sproglige udvikling: Dialogisk oplæsning, rim og remser, sproglege, fortællinger i hvert tema, samling med aktiviteter m.m.

Mål for barnets læring om krop og bevægelse:
- At barnet udvikler selvhjulpenthed og kropsbevisthed.
- At barnet gennem leg og pædagogiske aktiviteter udfordres motorisk i forhold til deres udvikling.
- At barnets sanser stimuleres, så det støtter barnets indlæringsevne og lyst/glæde ved at bevæge sig.

Pædagogiske tiltag:
- Vi er særlige opmærksomme på barnets motoriske udvikling ved løbende at undersøge barnets samlede balance og motoriske udvikling.
- Vi opfordre og guider børnene til selv at prøve/kunne og tilrettelægger aktiviteter der understøtter barnets fin-/grov- og sansemotoriske udvikling.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin læring om krop og bevægelse: motoriske aktiviteter i gymnastiksalen og ude i naturen, massage og motoriske lege til fx samling, male, klippe, klistre lege med perler, m.m.

Mål for barnets læring om Natur og naturfænomener:
- At barnet oplever glæde ved at være i naturen.
- at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelser og udforskning.

Pædagogiske tiltag:
- Vi tager på ture i nær- og fjernmiljø, så børnene oplever forskellige natur.
- Vi støtter børnene i at undre sig/være nysgerrige, stille spørgsmål og søge svar på naturen gennem

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin læring om naturen og naturfænomener: Ture ud af huset til fx, moutainbikesbane, strand og skov, Krible/krable aktiviteter, sanse og en viden om de fire årstider, bålaktiviteter, bondegårdsbesøg m.m.

Mål for barnets læring om kultureller udtryksformer og værdier:
- At barnet får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.
- At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
- At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderende, medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende aktiviteter.

Pædagogiske tiltag:
- Vi giver børnene tid og ro til at eksperimentere med forskellige farver, former, materialer og andre kreative processer.
- Vi holder samling, synger, rimer, spiller musik, fortæller eventyr, hvor børnene er aktiv deltagere og den del af processen.
- Vi afholder årets traditioner i skole og børnehaven fx. fødselsdage, årtidens højtider og traditioner.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i læring om kulturelle udtryksformer og værdier: Morgensang på skolen om fredagen med fadervor, sange og evt indslag, samling i børnehaven, kirkebesøg ved højtider, kreative aktiviteter og udtryksformer (fx kunst med træ, sten, male m.m.), børneteater på biblioteket/borgerforeningen, egen opførsel af teater og fortælling m. m.