Børnehaven & Vuggestuen

http://ourefriskole.info/wp-content/uploads/2019/08/Screenshot_20190819_103856-300x300.jpg

Oure Friskoles Børnehave en lille overskuelig børnehave som er normeret til 24 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn.
Børnehaven ligger fysisk sammen med skolen og har mulighed for at benytte skolens faciliteter og deltage i arrangementer i skolen, når det falder naturligt i dagligdagen.
Børnene i børnehaven og skolen har stor glæde af hinanden og det er en naturlig del af hverdagen, at de skal forholde sig til hinanden.
Sammen med børnehaven ligger vuggestuen som også er en stor del af børnenes hverdag.
Det er vigtigt for os, at børnene skaber et personligt forhold til hinanden - et fællesskab - der er betydningsfuldt på tværs af alder og køn.

Fællesskabstanken vægtes højt
Børnehaven og forældrene vil i fællesskab skabe rammerne for en unik institution, som bygger på forpligtende samarbejde mellem begge parter, aktiv deltagelse i hverdagen og fælles mål for fremtiden.

Menneskesynet bygger på respekt og omsorg for den enkelte barn.
Vi ser børnene som selvstændige individer, der i de rette rammer trives og udvikler sig til sociale kompetente mennesker. Barnet vil blive mødt af voksne og børn, som holder af det og glædes over dets tilstedeværelse.

Trygge rammer hvor barnet møde kendte voksne hver dag.
Vi vil sætte stabilitet og tryghed øverst på dagsordnen, så det lille barn får mulighed for at falde godt til i børnehaven og vuggestuen. Her er forudsigelighed og omsorg for det enkelte barn i fokus.

Oure Friskoles børnehave og vuggestue er udover at være en privat børnehave med vuggestue også et hus med et særligt menneskesyn.
Vi tager udgangspunkt i vores Grundtvig-Koldske tankegang og menneskesyn. Det betyder, at vi løbende arbejder og er særligt opmærksomme på at skabe et miljø i børnehaven, der er nært og tæt for børnene.
I vores Grundtvig-Koldske menneskesyn udvikles barnet/individet gennem fællesskabet. Det er gennem spejling af sig selv i fællesskabet, at barnet bliver opmærksom på dets selvbillede og historie. Børn og voksne behandler hinanden som ligeværdige mennesker. Det betyder, at dialog, respekt og nærvær er værdier, der er i højsædet hver eneste dag.
Barnet er unikt og fødes ind i en sammenhæng, hvor der allerede er en historie. Grundtvig ser fortælling som en særlig vigtig del af vores identitetsdannelse. Han mener, at vi gennem fortælling skaber vores interesse for sproget og derigennem forståelsen af vores historie. Fortællingen har betydning for vores selvbillede, da fortællingen er med til at skabe vores historie om vores liv, historien om os selv og om de miljøer og fællesskaber, vi bevæger os i.
Ligeledes mener Grundtvig, at barnets livsoplysning kommer gennem kroppens sansning og bevidsthed om sproget. Det er derfor betydningsfuldt for os at skabe et miljø, der kan gribes og begribes af barnet. Vi vil give barnet mulighed for at udvikle sig sprogligt, motorisk m.m. på mange forskellige måder, da læring og dannelse begribes og gribes forskelligt fra barn til barn.

Læring
Vi tror på at børn lærer i samspil med omverdenen. Pædagogens rolle er at aflæse barnets spor og skabe rammer for barnets udvikling. Vi ønsker, at børnene oplever læring som spændende og med legen som udgangspunkt.

Hverdagen skabes og leves i barneperspektivet.
Pædagogikken og indretningen vil afspejle, at der er små børn, der har deres dagligdag i børnehaven.
Der skal være tid og rum til fordybelse, plads til impulsivitet, al legetøj i børnehøjde, masser af smil på læben og mange gode oplevelser.

Pædagogens fornemmeste rolle i Oure Friskoles Børnehave og vuggestue er:
- At være nærværende og i børnehøjde.
- At behandle barnet ligeværdigt og anerkendende.
- At skabe et fællesskab, der er tydeligt for forældre og børn.
- At skabe et børnemiljø, hvor barnet bliver mødt med glæde og begejstring.
- At skabe stabilitet og tryghed i hverdagen.
- At skabe trygge rammer med fokus på omsorg og forudsigelighed.
- At skabe tid og rum til fordybelse.
- At hverdagen leves i barneperspektivet.

Vi mener, at vi herigennem skaber de BEDSTE forudsætninger for barnets dannelse og læring.

I Oure friskoles Børnehave & Vuggestue vægter vi et åbent og ærligt forældresamarbejde. Samarbejdet mellem forældre og personale vægtes højt og vi tilstræber daglig dialog, et uhøjtideligt miljø, hvor alle føler sig velkommen og ønsket. Forældrene er en del af et forpligtende fællesskab, hvor der forventes at forældrene bakker op og deltager i børnenes hverdag og til arrangementer i huset. Forældresamarbejdet beror på værdierne nærvær, tillid og accept. Vi er i stadig dialog med bestyrelsen ift. vores arbejde samt udviklingen af institutionen. Forældrene har en stor plads i institutionen, da vi vægter at skabe et hjemligt miljø, hvor der er plads til at være en del af hverdagen. Desuden er samarbejdet af særlig kvalitet, når forældrene mødes af personalet, der er bevidste om forældrenes værdi i arbejdet med deres børn. Forældrene inddrages i udviklingen af institutionen til arbejdsdage, temamøder, foredrag, forældremøder og til arrangementer i huset. Som en naturlig del at barnets hverdag vil forældrene blive informeret om praktiske og pædagogiske detaljer. Vi ser en stor tilslutning fra forældrene, hvilket har stor betydning for børnene i hverdagen og for personalets arbejde. Vi har en børnehavebestyrelse, hvor formanden automatisk er en del af skolebestyrelsen. Børnehavebestyrelsens medlemmer vælges for et år af gangen.

Overgangen fra vuggestue til børnehave sker løbende. Børnene mødes om morgenen til morgenmad og leger med hinanden på stuerne. Det er muligt, at børnene besøger og leger med hinanden i løbet af dagen. I eftermiddagens sidste timer leger vuggestuebørnene og børnehavebørnene sammen. Vores legeplads er ikke opdelt, hvilket giver gode lege på tværs af alder og skaber et fællesskab, en samhørighed vuggestue og børnehave imellem. Aktiviteter ud af huset aftales også vuggestue og børnehave imellem. Nogle ture ud af huset sker sammen og andre i aldersopdelte grupper. Når barnet bliver ældre og snart skal begynde i børnehave vil barnet komme mere på besøg og deltage i aktiviteter i børnehaven. Overgang fra børnehave til skole begynder tidligt i Oure Friskole & Børnehave. Børn i Børnehaven og Vuggestuen får kendskab til skolen i deres dagligdag. De deltager når muligt i morgensamlingen på skolen, møder skolebørnene i løbet af dagen, når der spises morgenmad sammen, ved besøg på legepladsen eller på stuen, til fællesarrangementer for hele huset (markedsdag, sommerfest m.m.) I vores skole har vi samlæste klasser, hvilket betyder, at børnene hvert andet år går i klasse med årgangen over eller under sig. Dette har også en stor betydning for børnene allerede i børnehaven. Her er det vigtigt, at børnene har gode relationer og venskaber i årgangen over og under sig. Året inden skolestart er børnene en større del af skolen og SFOen. Børnene besøger SFOen. Her lærer de af SFO-børnene og SFOen at kende. De skaber gennem lege, relationer til de børn, de skal gå i klasse og SFO med. Børn og forældre inviteres til informationsmøde på skolen. Her møder de den kommende klasselærer, skoleleder og afdelingsleder i SFOen. Efter mødet inviteres alle børnene til en førskole-gruppe med deres nye klasse og lærer. Førskolegruppen er for alle indskrevne børn til den kommende klasse. Derved får udefra kommende børn også muligheden for at lære huset godt at ken-de inden de begynder i skole. Børn, der er skrevet op til at skulle begynde i skole hos Oure Friskole, modtager vores fælles nyhedsbrev. Dette giver familierne et indblik i og kendskab til vores hverdag. Ligeledes vil forældre og børn i Oure Friskoles børnehave og vuggestue gennem årene få et stort kendskab til skolen og dens muligheder. Det gør de, da bestyrelsesformanden i børnehaven er en del af skolebestyrelsen.